Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

Regulamin zawodów

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. I Otwarte Mistrzostwa Hufca ZHP Poznań - Rejon mają postać biegu na orientację.

 2. Organizatorem zawodów jest HKS „Łoś 47” wraz z stowarzyszeniem ”Biegaj z mapą”, oraz członkami Szczepu ZHP Komorniki „Róża wiatrów”.

 3. Miejsce zawodów:
  - trasa biegu poprowadzona będzie na terenie lasów przy jez. Rusałka.
  - centrum zawodów mieścić się będzie przy plaży jez. Rusałka

 4. Zawody odbędą się w dniu 6 kwietnia 2014 r. , bez względu na warunki atmosferyczne.

 5. Cele zawodów:
  - popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku;
  - upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki;
  - wymiana doświadczeń;
  - praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
  - wyłonieniu Mistrza Hufca w biegach na orientację

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach może uczestniczyć każda zainteresowana osoba bez względu na bieg.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu tylko za pisemną zgodą opiekuna, wzór zgody stanowi załącznik do regulaminu.

 3. Udział w zawodach jest dobrowolny. W biegu uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach biegu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów.

 4. W kategoriach harcerskich można startować pod warunkiem wpisania do ewidencji ZHP (weryfikacja będzie prowadzona w centrum zawodów). Weryfikacji nie będą podlegać Gromady zuchowe, sprawdzana będzie fakt wpisania Gromady do ewidencji. W przypadku braku wpisania do ewidencji ZHP, osoba będzie kierowana na trasę sportową.

 5. Na miejscu będzie możliwość dopisania do ewidencji członków Hufca Poznań – Rejon, za zgodą szefa jednostki lub upoważnionej przez niego osoby, należy mieć przy sobie takie dane jak Pesel oraz adres zamieszkania.

 6. Mile widziane karty członkowskie ZHP – weryfikacja będzie przebiegać szybciej.

ZGŁOSZENIA

 1. Uczestnicy zgłaszają się na zawody poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej zawodów – www.szczep.org.pl

 2. Warunkiem umieszczenia na liście zawodników dopuszczonych do udziału w biegu jest opłata wpisowego (w dniu zawodów w biurze) oraz dokonanie zgłoszenia na stronie zawodów.

 3. Wpisowe na zawody wynosi 10 zł od każdego z uczestników, opłaty można wnosić także na konto Hufca Poznań – Rejon 53 1090 1359 0000 0001 1734 7880 z dopiskiem: składka zadaniowa bieg hufiec imię i nazwisko zawodnika lub nazwa Gromady.

 4. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
  - nagrody i puchary dla najlepszych;
  - butony pamiątkowe
  - kolorową mapę z zaznaczonymi PK;
  - numery startowe dla wszystkich ekip i uczestników
  - ciepłą herbatę i słodki poczęstunek na mecie

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW

 1. Zawody zostaną rozgrywane w 8 kategoriach:
  - Gromady Zuchowe – wiek 6-9 lat rocznikowo, start w grupach 5-12 osobowych pod opieką pełnoletniego opiekuna, trasa ok 2 km,
  - Szkoła Podstawowa – wiek 10-12 lat rocznikowo, start w grupach 2-3 osobowych, zespoły mogą być mieszane, trasa ok. 3,5 km, trasa dla członków ZHP
  - Gminazjum Kobieca, Męska – wiek 13-15 lat rocznikowo, start indywidualny, trasa ok. 4,5 km, trasa dla członków ZHP.
  - Open Kobieca, Męska – wiek bez ograniczeń, strat indywidualny, trasa ok. 6,5 km, trasa dla członków ZHP.
  - Sportowa Kobieca, Męska – wiek bez ograniczeń, start indywidulany, trasa ok. 6,5 km, trasa dla osób nie będących członkami ZHP.

 2. Podstawowym celem Zawodów jest to, aby w limicie czasowym potwierdzić obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK), limit zostanie podany przed zawodami.

 3. Start uczestników zależny będzie od losowania które zostanie przeprowadzone przez organizatorów przed zawodami, informacja o wynikach losowania zostanie umieszczona na stronie w piątek 4 kwietnia 2014 roku.

 4. Wszelkie przerwy na trasie biegu są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

 5. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.

 6. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i potwierdzenie jednego PK trasy.

 7. Potwierdzanie obecności na punktach, będzie odbywać się za pomocą systemu SportIdent.

 8. Ustalanie kolejności na mecie biegu:
  - wyżej sklasyfikowaniu są zawodnicy, którzy zgromadzili większą ilość PK
  - w przypadku tej samej liczby punktów o kolejności decyduje czas

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik powinien (ale nie musi) posiadać:
  - kompas;
  - telefon komórkowy
  - dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy w czasie trwania biegu mają prawo, iść oraz odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie danej trasy było „czyste” uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji. Uczestnicy nie mogą również korzystać ze zorganizowanej pomocy osób trzecich nie będących uczestnikami biegu oraz urządzeń do nawigacji satelitarnej.

 2. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy nawigacyjnej jest zabronione. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu do wykorzystania po zawodach oraz do pomiaru parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości).

 3. Protesty można składać w formie ustnej od momentu przybycia na metę przez 30 min. W pozostałych przypadkach wszelkie skargi nie będą rozpatrywane.

 4. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się na mecie biegu.

 5. Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami podjętej akcji ratowniczej.

 6. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy.

 7. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

 8. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

 9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów ważnego dowodu tożsamości.

 10. Numer startowy, wydawany w Biurze Zawodów przed startem należy podczas trwania zawodów obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach albo plecaku.

 11. Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika zawodów, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas zawodów oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

 12. Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.

 14. .Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Autor:Gładki

Komentarze